انجمن صنفی کارفرمایی پرورش دهندگان قارچ خوراکی ایران طی اطلاعیه زیر از اعضا محترم برای مجمع انتخاب بازرس دعوت کرد:

  زمان: ۹۸/۱۱/۲۷ 

مکان: دفتر انجمن

… مشاهده اساسنامه انجمن