انجمن صنفی کارفرمایی پرورش دهندگان قارچ خوراکی ایران طی اطلاعیه زیر از اعضا محترم برای مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی دعوت کرد:

زمان: ۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۱۴ تا ۱۶

مکان: دفتر انجمن