نشست رییس انجمن صنفی پرورش دهندگان قارچ خوراکی ایران با جناب آقای مهندس طهماسبی

معاون محترم باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص ارایه عملکرد انجمن و تقدیر از حمایت های و کمک های معاونت

باغبانی  در جهت بهبود فضای کسب و کار صنف قارچ و صنایع وابسته و تقدیم تندیس به جناب مهندس طهماسبی از سوی انجمن