اعلام قيمت قارچ و نهاده هاي وابسته در سال ١٣٩٩

در يك نامه واحد توسط انجمن صنفي پرورش دهندگان قارچ خوراكي