آماده كردن و توزيع پوسترهاي تبليغاتي در خصوص تاثير قارچ بر تقويت سيستم ايمني بدن)