در نشستی که روز یکشنبه  ۹۹/۰۳/۱۱  مابین انجمن صنفی پرورش هندگان قارچ خوراکی و سازمان نظام مهندسی برگزار گردید مقرر شد تا در راستای توانمند سازی انجمن و بخش خصوصی وهمچنین ارتقاء آگاهی متقاضیان

جدید احداث سالن پرورش قارچ و ارایه خدمات مشاوره ای به سرمایه گذاران، تمامی درخواست ها از طرف سازمان به انجمن ارجاع داده شود و انجمن نسبت به ارایه خدمات مطلوب به این افراد همکاریها و اقدامات لازم را لحاظ نماید.

در این دیدار همچنین آقای مهندس مهدی رجبی رییس هییت مدیره انجمن صنفی پرورش دهندگان قارچ خوراکی ایران از جناب آقای دکتر شاهرخ رمضان نژاد ریاست محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به

واسطه زحمات ایشان ومجموعه  تحت مدیریت و خدمات همیشگی این سازمان به فعالان اقتصادی صنعت قارچ کشور تجلیل و تشکر بعمل آوردند