همکار گرامی باسلام در اجرای مصوبه شورایعالی کار مبنی بر افزایش ۴۲ درصدی دستمزدها در سال ۹۸ وتاثیر مستقیم ان برهزینه های تولید بمنطور جبران این تعییرات بطور همزمان قیمت قارچ خوراکی پرورشی وبستر رویش ان ۳۰درصد افزایش خواهد یافت انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی ایران

محمد حسن افشار رئیس هیئت مدیره انجمن