پخش مستند كوتاهي از مراحل توليد بذر در واحد

كشت و صنعت قارچ سحر (سهیل کمپوست)