نمایشگاه بین المللی کشاورزی ایران

موضوع: ماشین آلان، نهاده ها، سیستمهای نوین آبیاری

🚩 مکان: نمایشگاه بین المللی تهران

🕜 زمان: ۲ الی ۲۴ دی ماه ۹۷

 

” دبیرخانه انجمن صنفی پرورش دهندگان قارچ خوراکی ایران “

شما باید وارد شده باشید تا بتوانید دیدگاه بگذارید.