پیگیری درخواست تعدادی از واحدهای عضو انجمن با نظام مهندسی و کشاورزی کشور در خصوص رفع برخورد سلیقه ای مدیران نظام مهندسی در استانها راجع به موضوع فواصل و حریم سالن های قارچ

پیگیری درخواست تعدادی از واحدهای عضو انجمن با نظام مهندسی و کشاورزی کشور در خصوص

رفع برخورد سلیقه ای مدیران نظام مهندسی در استانها راجع به موضوع فواصل و حریم سالن های قارچ

شما باید وارد شده باشید تا بتوانید دیدگاه بگذارید.