چهارمین نمایشگاه توانمندیهای عشایر

چهارمين نمايشگاه توانمندي هاي روستاييان و عشاير
محل برگزاري: محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي
از تاريخ ٩٨/٠٥/٢٤ الي ٩٨/٠٥/٢٦

شما باید وارد شده باشید تا بتوانید دیدگاه بگذارید.