پخش مستند كوتاهي از مراحل توليد بذر در واحد كشت و صنعت قارچ سحر(سهیل کمپوست)

پخش مستند كوتاهي از مراحل توليد بذر در واحد كشت و صنعت قارچ سحر

شما باید وارد شده باشید تا بتوانید دیدگاه بگذارید.