اعضاء هیئت مدیره انجمن

دکتر محمد حسن افشار

دکتر محمد حسن افشار

رئیس هیئت مدیره
مهندس غلامعلی اسلامی زاده

مهندس غلامعلی اسلامی زاده

نائب رئیس هیئت مدیره
مهندس محسن سیدی

مهندس محسن سیدی

عضو هیئت مدیره
مهندس علی صدیق پناه

مهندس علی صدیق پناه

عضو هیئت مدیره
مهندس شهرام جناقی

مهندس شهرام جناقی

عضو هیئت مدیره
مهندس مهدی رجبی

مهندس مهدی رجبی

عضو هیئت مدیره
خانم پروانه غلامی

خانم پروانه غلامی

خزانه دار و عضو هیئت مدیره
مهندس جواد رضا اکبری

مهندس جواد رضا اکبری

بازرس علی البدل
آقای مهندس حسین مرادی

آقای مهندس حسین مرادی

عضو علی البدل هیئت مدیره
مهندس نامی موحدی

مهندس نامی موحدی

عضو علی البدل هیئت مدیره