همکاری مشترک کارشناسان انجمن و سازمان نظام مهندسی جهت صدور و تمدید پروانه

نتایج پیگری های بعمل آمده توسط انجمن صنفی و کارفرمایی پرورش دهندگان قارچ خوراکی ایران برای همکاری مشترک کارشناسان انجمن با کارشناسان سازمان نظام  مهندسی جهت صدور و تمدید پروانه واحدهای پرورش قارچ خوراکی

تاریخ: ۹۷/۰۹/۱۴

 

شما باید وارد شده باشید تا بتوانید دیدگاه بگذارید.