نکاتی در مورد برخی از قارچ های اندوفیت جدا شده از Quercus brantii در منطقه دنا استان کهگیلویه و بویراحمد

یادداشت ها در مورد برخی از قارچ های اندوفیت جدا شده از Quercus brantii در منطقه دنا استان کهگیلویه و بویراحمد، ایران

در مطالعات انجام شده در استان کهکیلویه و بویر احمد منطقه دنا، برخی از قارچ های اندوفیتی جدا شده از شاخه های Quercus brantii بررسی شدند، نمونه برداری از این شاخه ها از درختانی که بازیدیوکارپ داشتند و قارچ های پلی پور بازیدیومست های تهاجمی قارچ Inonotus krawtzewii بر روی تنه این درخت است. در کل،حدود ۴۰ جدایه خالص بدست آمد. توالی های ITS برای ۱۶ جدایه به دست آمد و روابط فیلوژنتیکی آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در مجموع ۱۶ گونه بر اساسداده های مورفولوژیکی و مولکولی شناسایی شدند.
گونه های شناسایی شده عبارتند از:
Alternaria alternate, A. cf. arborescens, Kalmusia variispora, Purpureocillium, lilacinum, Lentinus tigrinus, Lopadostoma quercicola
تعدادی از جدایه ها در سطح عمومی شناخته می شوند که شامل:
،(Coniochaeta, Cytospora, Diatrype, Pyronema, Ulocladium)
در حالیکه سایر ایزوله ها فقط در خانواده Phaeosphaeriaceae و در رده Pleosporales می باشد. جدایه های شناسایی شده متعلق به آسکومیست ها بودند، به جز یک باکتریومیست قارچ L. tigrinus. شرح مختصری و تصاویر میکروسکوپی برای برخی از جدایه ها ارائه شده است.

… مشاهده اصل مقاله

شما باید وارد شده باشید تا بتوانید دیدگاه بگذارید.