نمایشگاه جهانی حلال مالزی – ۲۰۱۹

نمایشگاه جهانی حلال مالزی – ۲۰۱۹

 تاریخ: ۱۴ تا ۱۷ فروردین ۹۸

مکان: کشور مالزی

شما باید وارد شده باشید تا بتوانید دیدگاه بگذارید.