قیمت قارچ در ماههای قبل
قیمت تمام شده قارچ در سالهای قبل
قیمت تمام شده 95
6250تومان
  • بسته 200 گرمی: 1960 تومان
  • بسته 400 گرمی: 3802 تومان
  • بسته 800 گرمی: --------- تومان
  • بسته 1000 گرمی: 8985 تومان
قیمت تمام شده نیمه اول سال 97
------تومان
  • بسته 200 گرمی: 3830 تومان
  • بسته 400 گرمی: 7600 تومان
  • بسته 800 گرمی: 14350 تومان
  • بسته 1000 گرمی: 16400 تومان