نامه انجمن به معاونت محترم باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در جهت اعمال حمایت و اتخاذ تدابیر لازم برای برون رفت از مشکلات موجود در بخش قارچ خوراکی

نامه انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی ایران به معاونت محترم باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در جهت اعمال حمایت

و اتخاذ تدابیر لازم برای برون رفت از مشکلات موجود در بخش قارچ خوراکی

شما باید وارد شده باشید تا بتوانید دیدگاه بگذارید.