مکاتبه رییس انجمن با معاونت محترم باغبانی وزارت کشاورزی در خصوص شرایط بحرانی صنف قارچ و ارایه پیشنهاد جهت مرتفع نمودن آنها

مکاتبه رییس انجمن با معاونت محترم باغبانی وزارت کشاورزی

در خصوص شرایط بحرانی صنف قارچ و ارایه پیشنهاد جهت مرتفع نمودن آنها

شما باید وارد شده باشید تا بتوانید دیدگاه بگذارید.