مکاتبه انجمن با دفتر امور گلخانه، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با دریافت مستندات لازم دستورالعمل های اعمال معافیت بیمه سهم کارفرما جهت حضور موثر انجمن در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

مکاتبه انجمن با دفتر امور گلخانه، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی وزارت جهاد کشاورزی

در رابطه با دریافت مستندات لازم دستورالعمل های اعمال معافیت بیمه سهم کارفرما

جهت حضور موثر انجمن در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

شما باید وارد شده باشید تا بتوانید دیدگاه بگذارید.