تولید قارچ در شهرستان گلوگاه

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه اﺳﺘﺎن ﻫﺎی باشگاه خبرنگاران جوان: ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻗﻨﺒﺮی ﻣﺪﯾﺮ ﺟﻬﺎد ، ﺳﺎری  از  ﺟﻮان ﮐﺸﺎورزی ﮔﻠﻮﮔﺎه ﮔﻔﺖ :در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﻣﺴﺎل  بیش از ۱۰ ﺗﻦ ﻗﺎرچ دﮐﻤﻪ ای در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻠﻮﮔﺎه  ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎزارﻣﺼﺮف ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ….