درخواست های مکرر انجمن از واحدهای تولید بستر رویش قارچ خوراکی نسبت به ارسال ریز هرینه های تولید کمپوست

جهت تدوین طرح ساماندهی بازار قارچ خوراکی، انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی طی نامه ایی از واحدهای تولید بستر رویش قارچ خوراکی درخواست نمود تا این واحدها نسبت به ارسال ریز هرینه های تولید کمپوست اقدام و همکاری لازم را بعمل آورند/

 

شما باید وارد شده باشید تا بتوانید دیدگاه بگذارید.