درخواست انجمن از تولید کنندگان صنف در خصوص شرح میزان خسارت ناشی از بیماری کرونا با جزئیات واحدهای تولیدی متبوع

درخواست انجمن از تولیدکنندگان صنف در خصوص شرح میزان خسارت ناشی از بیماری کرونا با جزییات واحدهای تولیدی متبوع

شما باید وارد شده باشید تا بتوانید دیدگاه بگذارید.