تسليم درخواست كانديداتوري و ارائه برنامه مدون براي انتخابات بازرس

تسليم درخواست كانديداتوري و ارائه برنامه مدون به صورت مكتوب براي انتخابات بازرس تا نهايتا ١٣٩٨/١١/١٧

(روابط عمومي انجمن صنفي پرورش دهندگان قارچ خوراكي ايران)

 

شما باید وارد شده باشید تا بتوانید دیدگاه بگذارید.