بازدید جناب آقای دکتر خالدی و جناب آقای مهندس تقوی از غرفه انجمن در نمایشگاه بین المللی ایران سبز

بازدید جناب آقای دکتر خالدی و جناب آقای مهندس تقوی از غرفه انجمن صنفی پرورش دهندگان قارچ خوراکی ایران، روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ نمایشگاه بین المللی ایران سبز
شما باید وارد شده باشید تا بتوانید دیدگاه بگذارید.