اﻣﻜﺎن ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﭘﻴﺖ ﺑﺎ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ دﻛﻤﻪ اي ﺳﻔﻴﺪ (Agaricus bisporus)

اﻣﻜﺎن ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﭘﻴﺖ ﺑﺎ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ دﻛﻤﻪ  اي ﺳﻔﻴﺪ (Agaricus bisporus)  

  -ﻟﻜﺰﻳﺎن ۱ ﺷﻴﺮﻳﻦ رﺿﺎﻳﻲ  -ﻓﺎرﺳﻲ *۲ اﻣﻴﺮ  -زراﻋﺘﻜﺎر ۳ ﻣﺤﻤﺪ  -ﺣﻖ ۴ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻨﻲ ۵ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ  ﻧﻴﺎ

ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ  : ۸۹/۹/۲۳     ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش: ۹۱/۹/۸

ﭼﻜﻴﺪه :

ﻳﻜﻲ از ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺎﺳﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻗ ﭘﺮورش دﻛﻤﻪ ﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ   اي، ﻣﺮﺣﻠﻪﺧﺎﻛﺪﻫﻲ اﺳﺖ .ﻻﻳﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، اي از ﺧﺎك ﭘﻮﺷﺸﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ روي ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد .ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﺧﺎك ﭘﻮﺷﺸﻲ، ﺧﺎك ﭘﻴﺖاﺳﺖ  . ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﻋﻤﺪه ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗـﺎرچ در اﻳـﺮان، ﻓﻘـﺪان ﺧـﺎك ﭘﻮﺷﺸـﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬا ﺿﺮورت  استﻔﺎده از ﻳﻚ ﻣﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻳﺎ ﺟﺰﺋﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭘﻴﺖ ﺷﻮد ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ  ﻳﺎﺑـﺪ. در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ از روش ﻛﺸﺖ ﻛﻴﺴﻪ  اي ﻗﺎرچ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ خاک ﭘﻴﺖ ﮔﺮدﻳﺪ….

… دانلود اصل مقاله

شما باید وارد شده باشید تا بتوانید دیدگاه بگذارید.