اولین همایش ملی کشاورزی شهری

احتراما بدینوسیله ضمن اعلام نامه دبیرکل محترم نخستین همایش “کشاورزی شهری” خواهشمند است واحدهای تولیدی متقاضی شرکت در نمایشگاه درخواست خود را کتبا با ذکر متراژ مورد نظر حداکثر تا ده دی ماه سال جاری به دبیرخانه انجمن ارسال فرمائید.

🚩محل برگزاری نمایشگاه : تهران بوستان گفت و گو

🕜 زمان: ۶ و ۷  بهمن ماه ۹۷

 

” دبیرخانه انجمن صنفی پرورش دهندگان قارچ خوراکی ایران”

شما باید وارد شده باشید تا بتوانید دیدگاه بگذارید.