اطلاعیه جدید انجمن در خصوص افزایش قیمت قارچ

انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی ایران بنا به افزایش قیمت نهاده های تولید و افزایش دستمزدها به جهت حمایت از واحدهای تولید
قارچ خوراکی و حفظ توان و تداوم تولید این واحدهها طی اطلاعیه زیر قیمت های جدید قارچ را اعلام نمود:
شما باید وارد شده باشید تا بتوانید دیدگاه بگذارید.