ارائه برنامه جهت جمع آوری محصول مازاد بر تقاضا در ایام عیدنوروز ۹۹

فراخوان انجمن بجهت نیاز به برنامه ریزی مناسب بر اساس خرد جمعی جهت برون رفت ازبحران پیش آمده ناشی از شیوع بیماری کرونا وهمچنین کاهش شدید مصرف قارچ به علل مختلف در سطح کشور و دستیابی به یک راهکار مناسب جهت خرید محصول در ایام عید نوروز سال ۹۹

 

(روابط عمومی انجمن صنفی پرورش دهندگان قارچ خوراکی ایران)

شما باید وارد شده باشید تا بتوانید دیدگاه بگذارید.