آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی سالیانه انجمن

انجمن صنفی کارفرمایی پرورش دهندگان قارچ خوراکی ایران طی اطلاعیه زیر از اعضا محترم برای مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی سالیانه دعوت کرد:

زمان: ۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۱۴ تا ۱۶

مکان: دفتر انجمن

 

شما باید وارد شده باشید تا بتوانید دیدگاه بگذارید.